Artikel 1 Begripsomschrijving

VenFeld:
Een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd
aan de Bolwerk 9, 3905 NH Veenendaal, Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel, onder nummer 76021556
Overeenkomst:
Elke rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
Opdrachtgever:
Elke persoon of entiteit die de Overeenkomst met VenFeld aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van VenFeld uit
te brengen aanbiedingen en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van
een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de
betrekkingen die tussen VenFeld en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van
opdrachten of anderszins; alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van
VenFeld verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze
Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat
eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of
worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte
Offertes van VenFeld zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De
Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de
opzet en uitvoering van het gevraagde beschikbaar heeft gesteld.
VenFeld zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een
“inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden
gegarandeerd. Door VenFeld uit te brengen aanbiedingen hebben een vaste, in het voorstel te
bepalen geldigheidsduur. Indien de aanbieding geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze 30
dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht
Zolang niet op andere wijze blijkt dat VenFeld een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze
Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te
gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een
voorstel van VenFeld – binnen de geldigheidsduur daarvan – schriftelijk heeft aanvaard, of indien
VenFeld een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht
5.1 De Opdrachtgever zal VenFeld alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit
het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de
onderbreking niet aan VenFeld is toe te rekenen. Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen
valt, is deze te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of minimaal 25 % van de
gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.

5.2 Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden, heeft VenFeld het recht de opdracht als
ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de
schriftelijke communicatie van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of,
bij gebreke daarvan, de dagtekening van schriftelijke communicatie waarin VenFeld de onderbreking
constateert.

5.3 Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft VenFeld het
recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is
aan schuld van medewerkers van VenFeld of hen die in opdracht van VenFeld werkzaam uitvoeren.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de
opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht vlot en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen,
verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die VenFeld nodig heeft. Dit geldt
ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever,
die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Als VenFeld het verzoekt, en het gezien de aard
van de werkzaamheden logisch en redelijk is, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos
een eigen werkruimte met relevante communicatieaspecten (wifi, etc).

Artikel 7 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door
VenFeld, geschiedt uitsluitend in onderling overleg tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende
afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 8 Personeel
8.1 VenFeld kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het
meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van
de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig
beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met
VenFeld plaatsvinden.

8.2 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na
beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over
indiensttreding onderhandelen. Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding
van minimaal € 25.000,-.

Artikel 9 Vergoedingen
9.1 VenFeld verricht haar diensten tegen een vooraf of na oplevering van de dienstverlening of
onderdelen daarvan (regie) vast te stellen vergoeding. In dat geval zal VenFeld de opdrachtgever op
verzoek een vrijblijvende begroting verstrekken op basis van de verwachte prestatie en/of een vooraf
overeen te komen bedrag (aanneemsom).

9.2 De tarieven en vergoedingen worden vermeld in een overeenkomst.

9.3 VenFeld stelt de Klant tijdig op de hoogte van andere dan de daarin beschreven kosten die nodig
zijn om de diensten naar behoren uit te voeren en stelt op verzoek van de Klant een zo nauwkeurig
mogelijke, maar niet-bindende begroting op; aan een eventuele verlate melding hiervan kan de
Opdrachtgever echter geen enkel recht op non-betaling ontlenen.

9.4 Reistijd wordt geacht mede te zijn opgenomen in de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Prestaties die op beheerbasis worden verricht, worden achteraf in rekening gebracht tegen de op
dat moment geldende tarieven. Voor de overige diensten komen partijen uitdrukkelijk de wijze van
betaling overeen.

9.6 De tarieven kunnen één keer per jaar zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Andere tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgend op de bekendmaking, of zoveel
later als VenFeld bekendmaakt.

9.7 Voor opdrachten tegen contractprijs, waarvan één of meer termijnen meer dan één jaar na de
datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen opeisbaar worden, kan VenFeld de termijnen
die na de genoemde periode van één jaar vervallen, aanpassen aan de dan geldende tarieven.

Artikel 10 Resultaten
10.1 Een Resultaat bestaat uit de oplevering van een product of kennis die VenFeld in het kader van
de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever
rapporteert, ongeacht de wijze waarop (rapport, tekening, berekening, model, programmatuur).
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering
van de opdracht en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van VenFeld.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van venFeld.

10.2 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn
eigen organisatie. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van
toepassing.

10.3 De Opdrachtgever is vrij de resultaten zonder nadere vergoeding te gebruiken in het kader van
de bedrijfsvoering van de eigen onderneming of instelling, met dien verstande dat:

10.3.1 VenFeld, behoudens rechten van derden, te allen tijde de intellectuele en industriële
eigendomsrechten van Resultaten behoudt.

10.3.2 VenFeld kan besluiten dat een Resultaat dient te worden beschouwd als vertrouwelijke
informatie zoals omschreven in deze voorwaarden.

10.3.3 De Opdrachtgever het samengestelde geheel van Resultaten uit een Opdracht niet anders zal
publiceren dan als een geheel, tenzij VenFeld andersluidende, schriftelijke toestemming heeft
gegeven.

10.3.4 Indien de opdrachtgever, binnen de grenzen als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven,
een resultaat openbaar maakt, ter ondersteuning van wervingsactiviteiten of anderszins, VenFeld
vermeld dient te worden als voortbrenger, doch nimmer op zodanige wijze dat afbreuk wordt
gedaan aan de goede naam en/of onafhankelijke positie van VenFeld.

10.3.5 VenFeld de onbeperkte bevoegdheid behoudt een resultaat ten behoeve van haar
bedrijfsvoering of ten behoeve van derden, toe te passen of te doen toepassen, alles voor zover de
daarbij ingevolge artikel 8 in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

10.3.6 VenFeld het gebruiksrecht op een Resultaat in kan trekken indien de Opdrachtgever jegens
VenFeld in gebreke is.
Teneinde haar goede naam te beschermen mag VenFeld passende maatregelen treffen om
oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

10.4 De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van VenFeld te
verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag VenFeld de kosten
van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 11 Geheimhouding
VenFeld zal geheim houden:

11.1 alle gegevens die zij in het kader van een aanbieding dan wel een opdracht van de (aanstaande-)
Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid
vaststaat dan wel redelijkerwijs door VenFeld onderkend behoord te zijn.

11.2 Resultaten, als bedoeld in artikel 10. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het
bepaalde in artikel 10, derde lid, niet voor de Resultaten welke:

11.2.1 een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden
van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel

11.2.2 openbaar zijn of worden zonder toedoen van VenFeld, dan wel

11.2.3 reeds in het bezit van VenFeld waren, dan wel

11.2.4 VenFeld rechtmatig van een derde heeft gekregen,

11.2.5 dan wel in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden gezien

11.3 De Opdrachtgever zal bedrijfsinformatie van VenFeld geheimhouden, waarvan de
vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te zijn.

Artikel 12 Publicaties
VenFeld heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie, verband houdende met in het
kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 13 Werkterrein VenFeld
Onverkort VenFelds’ verplichting tot geheimhouding, kan een rechtsverhouding waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat VenFeld jegens de
Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop VenFeld zich begeeft of gaat begeven,
beperkingen in acht te nemen.

Artikel 14 Garantie op geleverde zaken
Voor zover niet anders overeengekomen, garandeert VenFeld de eventueel door haar geleverde
zaken voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de
doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Indien een derde, van
wie VenFeld de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover VenFeld een
geringere garantieverplichting op zich neemt, zal VenFeld haar garantieverplichting tegenover de
Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is VenFeld met betrekking tot de levering tot geen
andere vrijwaring gehouden. VenFeld’s verplichting onder de hier genoemde garantie is beperkt tot
het, naar keus van VenFeld, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak, of terugbetaling van de
daarvoor betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 15 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 15 Prestaties door derden
15.1 Indien en voorzover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht dit naar het oordeel van
VenFeld vereist, heeft VenFeld het recht prestaties te doen geschieden door een of meer partijen

15.2 VenFeld staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen
gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. Ook staat VenFeld in voor door
derden in haar opdracht verrichte prestaties.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 VenFeld is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden
schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove,
en derhalve verwijtbare onzorgvuldigheid van VenFeld of medewerkers van VenFeld dan wel van
personen behorende bij derden, van wie VenFeld gebruik maakt en voor wie VenFeld aansprakelijk
is.

16.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het
bedrag van het honorarium dat VenFeld voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht
heeft aanvaard. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een
verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de
laatste zes maanden.

16.3 Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van
aansprakelijkheid van VenFeld slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking
genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake, waaraan schade blijkt te zijn
aangebracht.

16.4 Ondanks de gehoudenheid van VenFeld tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het
verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat VenFeld er niet voor in dat door haar geleverde
resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van
derden, daaronder begrepen intellectuele rechten en industriële rechten.

16.5 De Opdrachtgever zal VenFeld vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding
van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte
prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit
verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de
Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.

16.6 Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van de opdracht door
verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden VenFeld te vrijwaren tegen de gevolgen van
enig regresrecht vanwege de verzekeraar.

16.7 De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn
mede van kracht ten opzichte van medewerkers van VenFeld, alsook ten opzichte van derden
waarvan VenFeld bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie VenFeld
aansprakelijk wordt gesteld.

16.8 VenFeld kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien resultaten bij de opdrachtgever lager
blijken te zijn dan dat de verwachtingen vooraf waren.

Artikel 17 Force majeure
17.1 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is VenFeld nimmer
aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan
voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een
normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en
andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen, en

17.2 Indien derden van wie VenFeld voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun
verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het
eerste lid van dit artikel overmacht voor VenFeld zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet
tijdig nakomen door die derden ook voor VenFeld zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 18 Betaling
18.1 Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na
factuurdatum tenzij anders overeengekomen

18.2 Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden
ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.

18.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim
in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat VenFeld tot enige sommatie of
ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven
bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de
dag van betaling.

18.4 Ingeval VenFeld overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde
bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever
gehouden VenFeld alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle
vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die
VenFeld binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de
desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde
bedragen, heeft VenFeld de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de
opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten
onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 19 Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen is de Opdrachtgever in verzuim indien hij, ondanks
deugdelijke ingebrekestelling, enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht
voortvloeien, niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. VenFeld heeft in dat geval het recht de
uitvoering van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat VenFeld tot enige schadevergoeding is
gehouden, maar onverminderd het recht op vergoeding van schade als gevolg van de schending en
de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering van VenFeld op de Klant onmiddellijk
opeisbaar. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of onder beheer, bewind of
curatele van Opdrachtgever wordt deze van rechtswege in verzuim geacht; in dat geval heeft
VenFeld het recht de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken die voortvloeien uit de
uitvoering of interpretatie van de overeenkomst, leggen beide partijen zich uitdrukkelijk voor aan de
Rechtbank te Arnhem. Elke partij blijft als enige verantwoordelijk voor alle kosten die verband
houden met een mogelijke geschillenbeslechting.